duntelco1
مشاوره تحصيلي

مدارس نمونه دولتي از بهترين مدارس كشور مي باشند و امكانات آموزشي فوق العاده اي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند، به همين دليل همواره مورد توجه اوليا و دانش آموزان بوده اند. در ادامه اين مطلب، ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه آذربايجان شرقي را ارائه كرده ايم.

ورود به مدارس نمونه دولتي پسرانه دوره دوم متوسطه آذربايجان شرقي ، نيازمند اين است كه دانش آموزان مقطع نهم در تاريخ هاي اعلام شده به سايت ثبت نام مدارس نمونه دولتي آذربايجان شرقي مراجعه كنند و پس از تكنيل فرم، سه الويت مدرسه نمونه دولتي خود را نيز انتخاب كنند. بنابراين داوطلبان آزمون نمونه دولتي براي تكميل فرم ثبت نام و انتخاب الويت هاي خود، بايستي از ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه آذربايجان شرقي مطلع باشند تا بتوانتد از ميان آن ها الويت بندي كنند.  براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.

بخوانيد: ثبت نام نمونه دولتي 1400

براي دريافت مشاوره در زمينه مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه آذربايجان شرقي مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه آذربايجان شرقي 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۵۸:۱۷ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي از بهترين مدارس كشور مي باشند و امكانات آموزشي فوق العاده اي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند، به همين دليل همواره مورد توجه اوليا و دانش آموزان بوده اند. در ادامه اين مطلب، ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه يزد را ارائه كرده ايم.

ورود به مدارس نمونه دولتي پسرانه دوره دوم متوسطه يزد ، نيازمند اين است كه دانش آموزان مقطع نهم در تاريخ هاي اعلام شده به سايت ثبت نام مدارس نمونه دولتي يزد مراجعه كنند و پس از تكنيل فرم، سه الويت مدرسه نمونه دولتي خود را نيز انتخاب كنند. بنابراين داوطلبان آزمون نمونه دولتي براي تكميل فرم ثبت نام و انتخاب الويت هاي خود، بايستي از ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه يزد مطلع باشند تا بتوانتد از ميان آن ها الويت بندي كنند.  براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.

بخوانيد: ثبت نام نمونه دولتي 1400

براي دريافت مشاوره در زمينه مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه يزد مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه يزد 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۴۹:۱۴ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي از بهترين مدارس كشور مي باشند و امكانات آموزشي فوق العاده اي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند، به همين دليل همواره مورد توجه اوليا و دانش آموزان بوده اند. در ادامه اين مطلب، ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اصفهان را ارائه كرده ايم.

ورود به مدارس نمونه دولتي پسرانه دوره دوم متوسطه اصفهان ، نيازمند اين است كه دانش آموزان مقطع نهم در تاريخ هاي اعلام شده به سايت ثبت نام مدارس نمونه دولتي اصفهان مراجعه كنند و پس از تكنيل فرم، سه الويت مدرسه نمونه دولتي خود را نيز انتخاب كنند. بنابراين داوطلبان آزمون نمونه دولتي براي تكميل فرم ثبت نام و انتخاب الويت هاي خود، بايستي از ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اصفهان مطلع باشند تا بتوانتد از ميان آن ها الويت بندي كنند.  براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.

بخوانيد: ثبت نام نمونه دولتي 1400

براي دريافت مشاوره در زمينه مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اصفهان مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اصفهان 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۳۵:۴۹ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي از بهترين مدارس كشور مي باشند و امكانات آموزشي فوق العاده اي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند، به همين دليل همواره مورد توجه اوليا و دانش آموزان بوده اند. در ادامه اين مطلب، ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه تهران را ارائه كرده ايم.

ورود به مدارس نمونه دولتي پسرانه دوره دوم متوسطه تهران، نيازمند اين است كه دانش آموزان مقطع نهم در تاريخ هاي اعلام شده به سايت ثبت نام مدارس نمونه دولتي تهران مراجعه كنند و پس از تكنيل فرم، سه الويت مدرسه نمونه دولتي خود را نيز انتخاب كنند. بنابراين داوطلبان آزمون نمونه دولتي براي تكميل فرم ثبت نام و انتخاب الويت هاي خود، بايستي از ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه تهران مطلع باشند تا بتوانتد از ميان آن ها الويت بندي كنند.  براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.

بخوانيد: ثبت نام نمونه دولتي 1400

براي دريافت مشاوره در زمينه مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه تهران مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه تهران 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۲۹:۱۷ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي از بهترين مدارس كشور مي باشند و امكانات آموزشي فوق العاده اي را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند، به همين دليل همواره مورد توجه اوليا و دانش آموزان بوده اند. در ادامه اين مطلب، ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اردبيل را ارائه كرده ايم.

ورود به مدارس نمونه دولتي پسرانه دوره دوم متوسطه اردبيل ، نيازمند اين است كه دانش آموزان مقطع نهم در تاريخ هاي اعلام شده به سايت ثبت نام مدارس نمونه دولتي اردبيل مراجعه كنند و پس از تكنيل فرم، سه الويت مدرسه نمونه دولتي خود را نيز انتخاب كنند. بنابراين داوطلبان آزمون نمونه دولتي براي تكميل فرم ثبت نام و انتخاب الويت هاي خود، بايستي از ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اردبيل مطلع باشند تا بتوانتد از ميان آن ها الويت بندي كنند.  براي مشاوره تحصيلي تلفني با مشاوران مجموعه دانتل با شماره هاي زير تماس بگيريد.

بخوانيد: ثبت نام نمونه دولتي 1400

براي دريافت مشاوره در زمينه مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اردبيل مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منابع: ليست آدرس مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه اردبيل 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۲۶:۵۷ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي در دو مقطع متوسطه اول و دوم اقدام به پذيرش دانش آموزان مي‌نمايند. رقابت تنگاتنگي بين متقاضيان اين مدارس وجود دارد. اما در نهايت كساني موفق به تحصيل در اين مدارس مي‌شوند كه در آزمون ورودي موفق تر عمل نمايند. لازمه شركت در آزمون ورودي، اطلاع از منابع آزمون است. از اين رو اطلاعات جامع در رابطه با منابع آزمون مدارس نمونه دولتي نهم به دهم 1400 – 1401 در ادامه ارائه مي‌شود.

 

براي دريافت مشاوره در منابع آزمون نمونه دولتي نهم به دهم 1400 – 1401 مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: منابع آزمون نمونه دولتي نهم به دهم 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۲۸:۰۸ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي جزء مدارس پرمتقاضي محسوب مي‌شوند. اما اين مدارس داراي ظرفيت محدود هستند و تحصيل در آنها نصيب تمام متقاضيان نمي‌شود. براي ورود به اين مدارس داوطلبان بايد به رقابت با يكديگر بپردازند. لذا اطلاع از منابع آزمون نمونه دولتي مي‌تواند راهگشا باشد. در ادامه كليه اطلاعات مورد نياز علاقه مندان در زمينه منابع آزمون نمونه دولتي ششم به هفتم 1400 تشريح مي‌گردد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه آزمون نمونه دولتي ششم به هفتم 1400 – 1401 مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: منابع آزمون نمونه دولتي ششم به هفتم 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۱۶:۵۷ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي در استان‌هاي مختلف به صورت جداگانه انجام مي‌گيرد. داوطلبان به سايت نمونه دولتي اختصاصي استان خود مراجعه نموده و از نتايج آزمون خود مطلع شوند. از آنجا كه براي ثبت نام نمونه دولتي پايه هفتم آزموني برگزار نمي‌شود، اعلام نتايج فقط به دانش آموزان پايه دهم اختصاص خواهد داشت. براي اطلاع از جزئيات فرآيند اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي 1400 – 1401 مقاله را تا انتها دنبال نماييد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه تمديد اعلام نتيجه آزمون نمونه دولتي 1400 – 1401 مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: نتايج آزمون نمونه دولتي 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۳۷:۳۰ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

داوطلباني كه در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي ثبت نام مي‌كنند بايستي براي شركت در جلسه اين آزمون، كارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتي را پيش از برگزاري آزمون از سايت هاي مربوطه دريافت كنند. از كارت ورود به جلسه هر فرد در جهت شناسايي او استفاده مي‌شود و چنانچه فردي كارت ورود به جلسه خود را به همراه نداشته باشند حق ورود به جلسه آزمون را نخواهد داشت. در ادامه به ارائه اطلاعاتي پيرامون زمان و نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتي 1400 – 1401 مي‌پردازيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه آزمون مدارس نمونه دولتي مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: كارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتي 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۱۴:۴۶ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]

وزارت آموزش و پرورش كشور هرساله طي ابلاغ بخشنامه به آموزش و پرورش استان ها، آزموني را تحت عنوان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي براي دانش آموزان برگزار مي‌كند. تمامي دانش آموزاني كه قصد ورود به مدارس نمونه دولتي را دارند، بايستي ضمن تكميل فرم اينترنتي مربوط به ثبت نام نمونه دولتي 1400 در تاريخ هاي اعلام شده نيز در جلسه اين آزمون حضور داشته باشند. به همين منظور در ادامه اين مطلب به زمان برگزاري آزمون مدارس نمونه دولتي 1400 – 1401 مي‌پردازيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه زمان برگزاري آزمون مدارس نمونه دولتي 1400 – 1401 مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره تحصيلي دانتل با شماره 02126295595 تماس بگيريد.

منبع: زمان برگزاري آزمون مدارس نمونه دولتي 1400 – 1401


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۰۲:۵۴ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر